Algemene voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

1 – Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van huisje Lorann, Langehoevestraat 181, 3130 Begijnendijk.
 • De toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt door de gebruiker aanvaardt door het enkele feit van het aanvragen van een reservatie via ons online platform. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden van de gebruiker en/of van derden binden huisje Lorann niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Huisje Lorann behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds op de website www.lorann.be terug te vinden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op elke nieuwe reservatie die vanaf hun publicatie aangevraagd wordt.
 • Wanneer, om welke reden ook, een overeenkomst tussen huisje Lorann en een gebruiker eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling noodzakelijk is.

2 – Reservatie en wijzigingen

 • De gebruiker kan een reservatie aanvragen via ons online reservatieplatform. Een definitieve boeking (en overeenkomst) komt echter slechts tot stand wanneer  huisje Lorann de aanvraag tot reservatie per e-mail bevestigt, na eerst de beschikbaarheid van de ruimtes, diensten en/of activiteiten te hebben geverifieerd. Pas na ontvangst van een bevestigingsmail kan een reservatie als definitief worden beschouwd.
 • Een reservatie kan slechts gewijzigd worden ten laatste twee (2) werkdagen voor de stardatum, en voor zover het praktisch mogelijk is om de gevraagde wijziging (bijv. wijziging van aantal deelnemers) door te voeren, zonder afbreuk te doen aan de annulatieregeling en -vergoeding bepaald in Artikel 7. Wijzigingen kunnen enkel telefonisch of via email worden aangevraagd, via het telefoonnummer en het e-mail adres dat op www.lorann.be beschikbaar is.
 • Huisje Lorann is pas gehouden een wijziging van de reservatie uit te voeren nadat zij de wijziging schriftelijk (of per e-mail) heeft bevestigd. De gebruiker is in ieder geval gehouden om de extra kosten te vergoeden die uit de wijziging voortvloeien.

3 – Prijs, betaling en voorschot

 • Bij aanvraag van een reservatie wordt de gebruiker in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs voor de reservatie, met inbegrip van kosten, BTW en andere taksen.

4 – Betaling en voorschot

 • Uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de reservatie moet de gebruiker een voorschot van 50% van de totale prijs betalen. Het voorschot moet betaald worden op de bankrekening van huisje Lorann (IBAN: BE21 0018 9678 6803 – BIC: GEBABEBB), met vermelding van het reservatienummer.
 • Uiterlijk zeven (7) dagen vóór de aanvang van het verblijf, dient het restbedrag (50% van de totale prijs) te worden betaald.
 • In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling op elk openstaand bedrag een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, verhoogd met 2 %, alsook, niettegenstaande bewijs van grotere schade, een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het hoofdbedrag, met een minimum van €200, ter dekking van alle niet-gerechtelijke kosten.

5 – Annulatieregeling

 • Bij annulering meer dan zes (6) maanden vóór de aanvang van het verblijf of de activiteit, wordt 100% van het door de gebruiker betaalde voorschot terugbetaald.
 • Bij annulering binnen een periode van zes (6) maanden tot dertig (30) dagen vóór de aanvang van het verblijf of de activiteit, verliest de gebruiker zijn/haar voorschot (50% van het totaalbedrag).
 • Bij annulering binnen de dertig (30) dagen vóór de aanvang van het verblijf of de activiteit, dient de gebruiker 50% van de resterende prijs van de reservatie te betalen, waarbij het reeds betaalde voorschot in mindering wordt gebracht.
 • Bij annulering binnen de zeven (7) dagen vóór de aanvang van het verblijf of de activiteit, dient de gebruiker 100% van de resterende prijs van de reservatie te betalen, waarbij het reeds betaalde voorschot in mindering wordt gebracht.

6 – Huishoudelijk Reglement

 • De gebruiker bezorgt aan Huisje Lorann de definitieve deelnemerslijst ten laatste bij aanvang van het verblijf. Dit is belangrijk voor de brandweer. Deze lijsten kunnen daarna niet meer gewijzigd worden.
 • Alle gebruikers en gasten die hen vergezellen, dienen zich te gedragen als normaal voorzichtige huurders/gebruikers, en houden zich aan de  vastgestelde regels, waaronder de welkomsttekst.
 • De welkomsttekst wordt aan elke gebruiker ter beschikking gesteld per e-mail, bij de reservatiebevestiging, alsook in papieren vorm in de accommodatie.
 • De gebruiker (of bepaalde leden van zijn groep) kunnen eveneens op elk moment gevraagd worden het pand te verlaten of het verblijf met onmiddellijke ingang stop te zetten (zonder terugbetaling of vermindering van de huursom) wanneer zij de geldende gedragsregels niet respecteren, en in ieder geval wanneer zij voor overmatige overlast zorgen of schade toebrengen aan het domein, de gebouwen, het aanwezige meubilair of materiaal, aan andere aanwezige personen, of de buurtbewoners.
 • Indien zij dit nodig acht, zal huisje Lorann het recht hebben om de politie in te schakelen teneinde de betrokken personen het domein te doen verlaten.
 • De gebruiker is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar of zijn medehuurders aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval moet onmiddellijk aan huisje Lorann worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten zullen door de gebruiker onmiddellijk aan huisje Lorann (op eerste verzoek) worden vergoed.
 • Daarnaast, is huisje Lorann gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten belope van 250 euro voor de extra uren die die zij moet besteden aan het vervangen, herstellen, verven, enz. van de accommodatie en/of de daarin aanwezige zaken. Dit recht op forfaitaire schadevergoeding geldt onverminderd het recht van huisje Lorann om haar hogere effectieve schade te bewijzen en in rekening te brengen, of andere rechtsmiddelen aan te wenden waarover zij beschikt naar Belgisch recht.
 • Bij vertrek zal de gebruiker de accommodatie in een behoorlijke staat achterlaten.
 • De in de accommodatie aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet.
 • Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats.
 • Huisje Lorann is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien huisje Lorann constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet achtergelaten is zoals afgesproken, is huisje Lorann gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan te rekenen, met een minimum forfait van 50 EUR.
 • De gebruiker zal linnengoed op de bedden gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.
 • Voor het overige bestaat geen recht op enige vergoeding, in het bijzonder niet indien er tijdens het verblijf onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie worden uitgevoerd.

7 – Klachten en Aansprakelijkheid

 • Ondanks alle zorgen van huisje Lorann, kan het voorkomen dat de gebruiker een gerechtvaardigde klacht heeft. De Gebruiker moet deze klacht ter plaatse onmiddellijk aan de verantwoordelijke melden, om deze in de gelegenheid te stellen het probleem onmiddellijk op te lossen.
 • Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft de gebruiker tot uiterlijk één (1) maand na afloop van zijn verblijf of bezoek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen, via info@lorann.be.
 • Behoudens in geval van opzettelijke fout, fraude, of bedrog, is huisje Lorann niet aansprakelijk voor (a) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als gevolg van een verblijf ;(b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur of het uitvallen of sluiten van voorzieningen in de accommodaties.
 • Voor het overige, zal huisje Lorann ook enkel aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van haar eigen opzettelijke fout, fraude of bedrog.
 • huisje Lorann is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, enz.).
 • Indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van één van de partijen, waaronder – niet-limitatief – oorlogsgevaar, personeels-stakingen, blokkades, sociale en politieke gebeurtenissen (oorlog, opstanden, sociale onlusten, pandemie, rechterlijke uitspraken, enz.), brand, bliksem, storm, overstromingen en andere natuurrampen, storingen of gebeurtenissen, zullen de partijen het recht hebben om hun prestaties tijdelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht, zonder dat de partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Wanneer de overmachtsituatie de uitvoering van het contract definitief onmogelijk maakt, heeft elke partij het recht om het contract te ontbinden, met onmiddellijke ingang, zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst vereist is. In dit geval van overmacht worden de verblijfskosten terugbetaald. Indien de overmacht intreedt terwijl de gebruiker slechts ten dele gebruik van de accommodatie heeft kunnen maken, zal dit proportioneel verrekend worden. 
 • De gebruiker en de personen die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en/of verlies die voor huisje Lorann en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun handelen of nalaten tijdens hun verblijf of bezoek, of van het handelen of nalaten van derden die zich door hun toedoen op het domein bevonden, of die veroorzaakt werd door enig dier en/of enige zaak die zij onder zich hadden tijdens hun bezoek of verblijf.

8 – Diverse bepalingen

 • Foto’s en teksten op de website of in de brochures van huisje Lorann die de accommodatie en/of de diensten of activiteiten illustreren en beschrijven, worden louter ter informatie verstrekt en hebben geen contractueel bindende waarde.
 • Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • Het niet aandringen door huisje Lorann op de strikte naleving van één of meerdere van de bepalingen van het contract of van deze Algemene Voorwaarden, kan in geen geval beschouwd worden als een afstand van dit recht of van enig ander recht dat huisje Lorann hieruit kan putten, noch als een beperking van deze rechten.
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden zal geacht worden de wettelijke rechten van de Gebruikers (in het bijzonder de wettelijke bescherming van het consumentenrecht) aan te tasten. Voor zover het consumentenrecht van toepassing is, zullen de regels hiervan steeds primeren.

9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op de reservatie, en op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging hiervan, alsook op alle mogelijke geschillen tussen huisje Lorann en de gebruiker, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • Tenzij dwingend recht anders bepaalt, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de reservatie of die hiermee verband houden, uitsluitend door de Vlaamse rechtbanken worden beslecht.

10 – Verwerking van persoonsgegevens

 • Huisje Lorann zal de persoonsgegevens die zij van gebruikers ontvangt steeds verwerken overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, en overeenkomstig haar Privacybeleid, dat op de website www.lorann.be beschikbaar is, en dat de gebruiker bij aanvraag van zijn/haar reservatie ontvangen en aanvaard heeft.